Điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện này ('Điều khoản') chi phối việc người dùng ('bạn' hoặc 'của bạn') sử dụng trang web https://wwwnaturecan.vn ('Trang web') và mối quan hệ của bạn với:

(i) Naturecan Ltd. có văn phòng đăng ký tại Naturecan Ltd. Naturecan Ltd, Bank Chambers, St. Petersgate, Stockport, SK1 1AR, Vương quốc Anh.

Email: support-vn@naturecan.com

Trang web: https://www.naturecan.vn/

Số VAT: GB330461635

© 2020 Naturecan LTD, đã đăng ký tại Anh và xứ Wales

Số công ty: 11973527

Naturecan đảm bảo không bán bất kỳ dược phẩm theo toa hoặc không theo toa, ma hoàng hoặc bất kỳ chất nào khác bị WADA cấm, bây giờ cũng như trong tương lai.

('chúng tôi', hoặc 'của chúng tôi'). Vui lòng đọc kỹ vì chúng ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ của bạn theo luật. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không truy cập cũng như không sử dụng Trang web. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

1. Thỏa thuận

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này.

2. Sửa đổi

Chúng tôi có quyền:

Cập nhật các Điều khoản này theo thời gian và bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo cho bạn thông qua một thông báo phù hợp trên Trang web.

Bạn có trách nhiệm kiểm tra những thay đổi đó.

Các thay đổi sẽ áp dụng cho việc sử dụng Trang web sau khi chúng tôi đã đưa ra thông báo. Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau ngày thay đổi có hiệu lực, việc bạn sử dụng Trang web cho thấy bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản mới; và sửa đổi hoặc thu hồi, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Trang web này và tài liệu trong đó (hoặc bất kỳ phần nào) mà không cần thông báo cho bạn và bạn xác nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sửa đổi hoặc thu hồi Trang web hoặc nội dung của nó.

3. Đăng ký

Bạn đảm bảo rằng:

Các sản phẩm được mua trên trang Web này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và trong nước và không được bán lại. Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân bằng cách gửi email cho đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo địa chỉ:

support-vn@naturecan.com

4. Chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ coi tất cả thông tin cá nhân của bạn là bí mật và sẽ chỉ sử dụng nó theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Khi bạn mua sắm trên Trang web này, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin cá nhân để chúng tôi nhận diện bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác. Chúng tôi xác nhận rằng thông tin này sẽ được chúng tôi lưu giữ theo đăng ký mà chúng tôi có với văn phòng Ủy viên Dữ liệu.

5. Bảo vệ an ninh của bạn

Để đảm bảo rằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ tính phí của bạn không được sử dụng mà không có sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ xác thực tên, địa chỉ và thông tin cá nhân khác do bạn cung cấp trong quá trình đặt hàng dựa trên cơ sở dữ liệu của bên thứ ba thích hợp.

Chúng tôi rất coi trọng rủi ro gian lận trên Internet. Với số lượng giao dịch gian lận bằng thẻ tín dụng ngày càng tăng, chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo tất cả các đơn hàng đều được kiểm tra kỹ lưỡng bằng cách sử dụng thông tin đã được cung cấp. Chúng tôi đôi khi có thể liên hệ với bạn để thực hiện kiểm tra bảo mật bổ sung và chúng tôi yêu cầu sự hợp tác của bạn cho phép chúng tôi hoàn thành chúng. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho các giao dịch gian lận và các giao dịch đó sẽ được báo cáo cho cơ quan có liên quan.

Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, bạn đồng ý với việc kiểm tra như vậy được thực hiện.

Khi thực hiện việc kiểm tra này, thông tin cá nhân do bạn cung cấp có thể được tiết lộ cho Cơ quan tham chiếu tín dụng đã đăng ký có thể lưu hồ sơ về thông tin đó. Bạn có thể yên tâm rằng điều này được thực hiện chỉ để xác nhận danh tính của bạn, rằng việc kiểm tra tín dụng không được thực hiện và xếp hạng tín dụng của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Tất cả thông tin do bạn cung cấp sẽ được xử lý an toàn và nghiêm ngặt theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu 1998.

6. Tuân thủ

Trang web chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích hợp pháp và theo cách hợp pháp. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy chế và quy định hiện hành liên quan đến Trang web và việc sử dụng Trang web. Bạn đồng ý không tải lên hoặc truyền qua Trang web:

Bất kỳ vi rút máy tính nào hoặc bất kỳ thứ gì khác được thiết kế để can thiệp, làm gián đoạn hoặc phá vỡ quy trình hoạt động bình thường của máy tính; và bất kỳ tài liệu nào phỉ báng, xúc phạm hoặc có tính chất tục tĩu.

7. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường hoàn toàn, bảo vệ và giữ chúng tôi cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên và nhà cung cấp của chúng tôi, vô hại ngay lập tức theo yêu cầu, khỏi mọi khiếu nại, tổn thất và chi phí, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý, phát sinh từ việc vi phạm bất kỳ điều khoản bởi bạn, hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ người nào khác truy cập Trang web bằng thông tin cá nhân của bạn.

8. Liên kết của bên thứ ba

Để thuận tiện cho khách hàng của chúng tôi, Trang web có thể bao gồm các liên kết đến các trang web hoặc tài liệu khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Đối với thông tin của bạn, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web hoặc tài liệu đó cũng như chúng tôi không xem xét hoặc xác nhận chúng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với các hoạt động bảo mật hoặc nội dung của các trang web đó cũng như bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc vi phạm nào gây ra hoặc được cho là gây ra, liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ quảng cáo, nội dung, sản phẩm, tài liệu hoặc dịch vụ có sẵn trên các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài.

9. Đơn hàng

Tất cả các đơn đặt hàng có thể được chấp nhận và có sẵn. Nếu hàng hóa đã đặt không có sẵn, bạn sẽ được thông báo qua e-mail (hoặc bằng cách khác nếu không có địa chỉ e-mail nào được cung cấp) và bạn có thể lựa chọn chờ đợi đến khi hàng có sẵn trong kho hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn.

Bất kỳ đơn đặt hàng nào do bạn đặt sẽ được coi là một đề nghị mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ chúng tôi và chúng tôi có quyền từ chối các đề nghị đó bất kỳ lúc nào. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ xác nhận tự động nào về đơn đặt hàng mà bạn nhận được từ chúng tôi sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của bạn về việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ được quảng cáo trên Trang web. Việc ký kết hợp đồng giữa bạn và chúng tôi sẽ diễn ra khi chúng tôi (i) ghi nợ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản PayPal của bạn hoặc (ii) gửi hàng cho bạn hoặc bắt đầu sử dụng dịch vụ, tùy theo điều kiện nào sau đó.

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp thận trọng hợp lý, trong phạm vi khả năng của chúng tôi, để giữ an toàn thông tin về đơn đặt hàng và khoản thanh toán của bạn, nhưng trong trường hợp không có sơ suất từ phía chúng tôi, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu nếu một bên thứ ba truy cập trái phép vào bất kỳ dữ liệu nào do bạn cung cấp khi truy cập hoặc đặt hàng từ Trang web.

Các sản phẩm được bán trên Trang web không phải để bán lại hoặc phân phối. Chúng tôi có quyền hủy đơn đặt hàng và/ hoặc đình chỉ tài khoản mà chúng tôi cho rằng sản phẩm đặt hàng đang vi phạm quy định này.

Bạn sẽ chịu rủi ro cho các sản phẩm khi chúng đã được giao đến địa chỉ giao hàng mà bạn đã chỉ định khi đặt mua sản phẩm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nếu bạn cung cấp địa chỉ giao hàng không chính xác hoặc bạn không nhận được sản phẩm từ địa chỉ giao hàng mà bạn đã chỉ định.

10. Quyền hủy bỏ

Khi bạn đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ với tư cách là người tiêu dùng (tức là cho mục đích sử dụng cá nhân thay vì sử dụng cho mục đích kinh doanh), xin lưu ý rằng bạn có quyền hủy bỏ bất kỳ hợp đồng nào đã hoàn thành với chúng tôi trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn có được quyền sở hữu vật chất đối với Các mặt hàng.

Nếu bạn muốn hủy hợp đồng theo điều khoản này, vui lòng xem Chính sách trả hàng của chúng tôi.

11. Giá cả và thanh toán

Tất cả giá hiển thị đều đã bao gồm VAT (nếu có) và chính xác tại thời điểm nhập vào hệ thống. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền thay đổi giá bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Các đơn đặt hàng có địa chỉ giao hàng bên ngoài Vương quốc Anh có thể phải chịu thuế nhập khẩu và thuế (bao gồm cả VAT) được tính khi hàng đến quốc gia đích của bạn. Bạn sẽ phải chịu mọi khoản phí bổ sung như vậy. Bạn cần lưu ý rằng các chính sách và thông lệ hải quan rất khác nhau giữa các quốc gia. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với cơ quan hải quan địa phương để biết thêm thông tin.

Xin lưu ý rằng khi vận chuyển hàng hóa từ bên ngoài Vương quốc Anh, các lô hàng xuyên biên giới có thể bị cơ quan hải quan mở và kiểm tra. Đối với tất cả hàng hóa được gửi cho bạn đến một địa chỉ bên ngoài Vương quốc Anh, bạn được coi là nhà nhập khẩu của hàng hóa, do đó bạn phải tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định của quốc gia mà hàng hóa đang được giao.

Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng bất kỳ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc qua tài khoản PayPal của bạn. Thanh toán sẽ được ghi nợ và xóa khỏi tài khoản của bạn trước khi gửi hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn. Nếu việc thanh toán được thực hiện qua thẻ tín dụng, giá trị xác thực trước trị giá £0,01 sẽ được giữ lại trên thẻ cho đến khi nhà phát hành thẻ xác nhận thanh toán.

Trong trường hợp không chắc chắn rằng giá hiển thị trên trang thanh toán là sai và chúng tôi phát hiện ra điều này trước khi chấp nhận đơn đặt hàng của bạn theo điều khoản 9, chúng tôi không bắt buộc phải bán hàng cho bạn với giá hiển thị. Chúng tôi luôn cố gắng và đảm bảo rằng giá hàng hóa hiển thị trên Trang web của chúng tôi là chính xác, nhưng đôi khi có thể xảy ra sai sót. Nếu chúng tôi phát hiện ra sai sót về giá của hàng hóa mà bạn đã đặt, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết càng sớm càng tốt và cung cấp cho bạn tùy chọn xác nhận lại đơn đặt hàng của bạn với giá chính xác hoặc hủy đơn hàng. Nếu bạn hủy đơn hàng và bạn đã thanh toán tiền hàng thì bạn sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đặt hàng.

Bạn xác nhận rằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản PayPal đang được sử dụng là của bạn. Tất cả chủ thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ đều phải kiểm tra xác thực và được nhà phát hành thẻ cho phép. Nếu nhà phát hành thẻ thanh toán của bạn từ chối hoặc không, vì bất kỳ lý do gì, ủy quyền thanh toán cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không giao hàng nào.

Nếu việc thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn không được xử lý thành công vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi có quyền yêu cầu xử lý lại thanh toán. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước ít nhất 48 giờ về bất kỳ nỗ lực nào để xử lý thanh toán bằng cách gửi email đến địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn không muốn chúng tôi xử lý lại quá trình thanh toán, bạn phải hủy đơn đặt hàng của mình trong vòng 48 giờ kể từ khi chúng tôi gửi cho bạn email này.

Bạn chỉ được sử dụng một mã giảm giá với mỗi đơn hàng. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào mà bạn thêm nhiều hơn một mã giảm giá vào giỏ.

Chúng tôi cho phép bạn sử dụng mã giảm giá theo đúng các điều khoản và điều kiện mà chúng được phát hành, trong số những điều khác, có thể bao gồm các điều khoản liên quan đến việc bạn đủ điều kiện sử dụng chúng và giá trị đơn hàng tối đa.

Vui lòng đọc kĩ các điều khoản và điều kiện này trước khi bạn đặt hàng vì chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bất kỳ đơn hàng nào không tuân thủ các điều khoản này ngay cả khi thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn đã bị tính phí. Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện mà mã giảm giá được cấp và các điều khoản và điều kiện này, thì các điều khoản và điều kiện của mã giảm giá sẽ được ưu tiên áp dụng. Bạn có thể nhận được bản sao của các điều khoản và điều kiện mã giảm giá bằng cách gửi thư hoặc điện thoại cho nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

12. Đủ điều kiện mua hàng

Để đủ điều kiện mua hàng trên Trang web này, giao kết hợp pháp và hình thành hợp đồng trên Trang web này theo luật Anh, bạn phải:

Bằng cách đề nghị mua hàng hóa và dịch vụ, bạn tuyên bố với chúng tôi rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và cho phép chúng tôi truyền thông tin (bao gồm thông tin cập nhật) để lấy thông tin từ các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn hoặc báo cáo tín dụng để xác thực danh tính của bạn, xác thực thẻ tín dụng của bạn, để có được ủy quyền thẻ tín dụng ban đầu và ủy quyền cho các giao dịch mua hàng cá nhân.

13. Sở hữu trí tuệ

Nội dung của Trang web được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu thương mại, cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác và bạn thừa nhận rằng tài liệu và nội dung được cung cấp như một phần của Trang web sẽ vẫn thuộc về chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

Bạn có thể truy xuất và hiển thị nội dung của Trang web trên màn hình máy tính, lưu trữ nội dung đó dưới dạng điện tử trên đĩa (nhưng không phải bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị lưu trữ nào khác được kết nối với mạng) hoặc in một bản sao của nội dung đó cho cá nhân bạn, không sử dụng thương mại, miễn là bạn giữ nguyên vẹn mọi thông báo về bản quyền và độc quyền. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, sao chép, phân phối hoặc sử dụng cho mục đích thương mại bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên Trang web.

14. Giới hạn trách nhiệm

Bất chấp bất kỳ điều khoản nào khác trong Điều khoản, không có điều khoản nào trong các Điều khoản này:

Trang web được cung cấp trên cơ sở 'nguyên trạng' và 'sẵn có' mà không có bất kỳ đại diện hoặc xác nhận nào và chúng tôi không đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến trang web và việc sử dụng trang web. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không thể đảm bảo và không thể chịu trách nhiệm về bảo mật hoặc quyền riêng tư của Trang web và bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp. Bạn phải chịu rủi ro liên quan đến việc sử dụng Internet.

Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo rằng tài liệu trênTrang web là chính xác, uy tín và chất lượng cao, chúng tôi không thể nhận trách nhiệm nếu không đúng như vậy. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào hoặc đối với kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin đó hoặc đối với bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào bạn có thể thử nghiệm với Trang web. Nếu chúng tôi được thông báo về bất kỳ điểm nào không chính xác trong tài liệu trên Trang web, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện điều này ngay khi có thể.

Đặc biệt, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến những điều sau đây:

Trong phạm vi đầy đủ được pháp luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên nào (cả hai điều khoản này đều bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất kinh tế thuần túy, mất lợi nhuận, mất kinh doanh , mất khoản tiết kiệm dự kiến, chi tiêu lãng phí, mất quyền riêng tư và mất dữ liệu) hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc trừng phạt nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web.

15. Thôi việc

Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là không thể thực thi được khỏi các Điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại của Điều khoản.

16. Từ bỏ

Không có sự từ bỏ nào của chúng tôi sẽ được hiểu là sự khước từ bất kỳ thủ tục nào hoặc vi phạm thành công bất kỳ điều khoản nào.

17. Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ cơ sở của bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa bạn và chúng tôi.

18. Luật và quyền tài phán

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Anh và xứ Wales và mọi tranh chấp sẽ chỉ do các tòa án Anh quyết định.

19. Đánh giá

Nếu bạn gửi đánh giá, bạn cấp cho chúng tôi quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và hoàn toàn có thể cấp phép phụ để sử dụng, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị nội dung đó trên khắp thế giới trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

Bạn cấp cho uk.naturecan.com và những người cấp phép phụ của uk.naturecan.com quyền sử dụng tên mà bạn gửi liên quan đến nội dung đó, nếu họ chọn.

Bạn đồng ý từ bỏ quyền được xác định là tác giả của nội dung đó và quyền phản đối việc xử lý xúc phạm nội dung đó.

Bạn đồng ý thực hiện tất cả các hành vi cần thiết để hoàn thiện bất kỳ quyền nào ở trên mà bạn đã cấp cho uk.naturecan.com, bao gồm cả việc thực hiện các chứng thư và tài liệu theo yêu cầu của https://www.naturecan.vn.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà bạn đăng; vào ngày mà nội dung hoặc tài liệu được gửi đến https://www.naturecan.vn.

20. Các cuộc thi

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản này mà không cần thông báo theo thời gian. Các quy tắc này sẽ được coi là áp dụng cho mỗi cuộc thi trừ khi có bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào trong cuộc thi có quy định khác.

Bằng cách tham gia cuộc thi, những người tham gia sẽ được coi là đã đọc và hiểu các Điều khoản này và bị ràng buộc bởi chúng. Tất cả các quyết định của chúng tôi sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc và không có thư từ nào được đưa vào.

Bất kỳ người nào là nhân viên hoặc thành viên gia đình trực hệ của nhân viên tại Naturecan Ltd. hoặc bất kỳ người nào khác có liên hệ trực tiếp với tổ chức của bất kỳ cuộc thi cụ thể nào đều không đủ điều kiện tham gia.

Tất cả những người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, trừ khi có bất kỳ giới hạn độ tuổi nào khác được chỉ định hoặc ngụ ý. Những người tham gia, nếu dưới 18 tuổi, phải có sự đồng ý tham gia từ cha mẹ hoặc người giám hộ của họ.

Tất cả các mục phải được nhận trước ngày kết thúc được chỉ định trong cuộc thi. Hồ sơ đăng ký sẽ được nhập khi nộp. Không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hồ sơ nào bị chuyển hướng sai, bị mất vì lý do kỹ thuật hoặc lý do khác hoặc nhận được sau ngày kết thúc.

Chúng tôi bảo lưu quyền tuyệt đối để loại mà không cần thông báo bất kỳ mục tham gia trong bất kỳ cuộc thi nào mà chúng tôi cho là đã sử dụng các phương tiện kỹ thuật không phù hợp để tham gia và/ hoặc chúng tôi tin là gian lận.

Người tham gia phải chịu chi phí để truy cập vào mạng máy tính.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với: (i) bất kỳ sự không tuân thủ của người thắng cuộc hoặc bất kỳ người tham gia nào trong việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện này; (ii) bất kỳ sự gián đoạn, trì hoãn hoặc chuyển hướng sai của các mục nhập; hoặc (iii) bất kỳ lỗi máy chủ, hệ thống hoặc mạng, hoạt động sai hoặc không thể truy cập.

Chúng tôi sẽ là người quảng bá tất cả các cuộc thi tuân theo các điều khoản và điều kiện này trừ khi có quy định khác.

20.1 Giải thưởng

Nếu vì bất kỳ lý do gì mà giải thưởng được quảng cáo không có sẵn, chúng tôi có toàn quyền quyết định thay thế một giải thưởng tương tự có giá trị tương đương hoặc lớn hơn.

Mỗi hộ gia đình chỉ được trao một giải thưởng.

Sẽ không có tiền mặt hoặc phương pháp thay thế nào khác cho giải thưởng được cung cấp. Đồng thờig, giải thưởng không được chuyển nhượng.

20.2 Thông báo

Tên của người chiến thắng sẽ được chọn trong một cuộc rút thăm ngẫu nhiên, sau ngày kết thúc, từ tất cả các đơn đăng ký hợp lệ nhận được.

Người chiến thắng giải thưởng sẽ được thông báo trong vòng 28 ngày sau khi người chiến thắng được xác định chắc chắn.

Vui lòng đợi 28 ngày để tất cả các giải thưởng được giao tới bạn.

Nếu người chiến thắng trong một cuộc thi không thể nhận giải thưởng vì bất kỳ lý do gì hoặc nếu người chiến thắng không thể được thông báo sau các nỗ lực hợp lý đã được thực hiện, chúng tôi có thể hủy bỏ giải thưởng mà chúng tôi cho là phù hợp mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với người chiến thắng.

Đối với mỗi cuộc thi, chỉ một giải thưởng sẽ được trao cho mỗi thí sinh/ địa chỉ email. Tên của những người chiến thắng sẽ có sẵn theo yêu cầu.

Tên của những người chiến thắng có thể được công bố trên Trang web của chúng tôi và/ hoặc trên Facebook, Twitter hoặc bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào khác.

20.3 Yêu cầu giải thưởng

Giải thưởng/ vé tham dự cuộc thi có thể bị giới hạn vào một số thời điểm nhất định trong năm và trừ khi có quy định khác, tất cả các giải thưởng phải được thực hiện trong vòng sáu tháng kể từ ngày bốc thăm cuộc thi.

Trong trường hợp giải thưởng được cung cấp bởi bên thứ ba, người chiến thắng sẽ được yêu cầu hoàn thành tất cả các thủ tục đặt chỗ thích hợp hoặc áp dụng hoặc các thủ tục khác trực tiếp với các nhà cung cấp đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các hành vi/ mặc định của bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào khác.

21 Ưu đãi/ Giảm giá

Giảm giá trang web/ mặt hàng đã chọn

Giảm giá áp dụng theo giỏ, không bao gồm quà tặng miễn phí và các vật phẩm khuyến mãi khác. Giá trị và phần trăm chiết khấu tối đa sẽ thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi.

Giảm giá theo bậc

Giảm giá khi đáp ứng các yêu cầu mua hàng. Giá trị và phần trăm chiết khấu tối đa sẽ thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi.

Giảm chiết khấu

Phần trăm chiết khấu giảm định kỳ theo thời gian, như đã nêu. Giá trị và phần trăm chiết khấu tối đa sẽ thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi.

Giá trước đây/ Hiện tại

Việc giảm giá tự động áp dụng cho các sản phẩm như hiển thị trên các trang sản phẩm. Trong một số trường hợp, giá Trước đây/ Hiện tại có thể cộng dồn với một mã ưu đãi. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào khuyến mại.

Quà tặng miễn phí

(Các) quà tặng tự động được thêm vào giỏ khi đáp ứng các yêu cầu của phiếu mua hàng. Trong một số trường hợp, quà tặng phải được thêm thủ công vào giỏ để thông tin bổ sung sẽ được cung cấp.